Polski Związek Łowiecki wraz z Hubertus Arena!

           Hubertus Arena to targi skierowane do wszystkich myśliwych! Odbywają się one już po raz trzeci w Centrum Targowo-Konferencyjnym w Ostródzie. Tegoroczne wydarzenie będzie wyjątkowe nie tylko dzięki większej liczbie atrakcji czy przybyłych gości, ale również dzięki objęciu go Patronatem Honorowym Polskiego Związku Łowieckiego. Pozwoli to na zwiększenie zasięgu promocji wydarzenia, jak również dzięki pomocy wyspecjalizowanych osób podniesie jeszcze bardziej jego range.

          Polski Związek Łowiecki to ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Powstała ona już w 1923 roku w Warszawie i znana była wtedy jako  Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, po sześciu latach nazwa nabrała bliższego nam kształtu - Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, a następnie w 1936 roku przyjeła aktualną nazwę Polskiego Związeku Łowieckiego.

          Polski Związek Łowiecki zrzesza myśliwych i kóła łowieckie w całej polsce. Liczy ok. 120 tys. członków wpisanych w jedno z 2503 kół łowieckich. Niezależnie PZŁ prowadzi 43 ośrodki hodowli zwierzyny, których zadaniem jest wzorcowa gospodarka łowiecka przy wykorzystaniu osiągnięć naukowych. Kraj podzielony jest na 49 okręgów, w których funkcjonują okręgowe rady i zarządy. W strukturach PZŁ na poszczególnych szczeblach znajdują się komisje rewizyjne kontrolujące działalność organów, rzecznicy dyscyplinarni i sądy łowieckie, których zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa i etyki łowieckiej przez myśliwych. Polscy myśliwi uczestniczą w wielu ważnych działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza restytucji zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak: żubr, łoś, bóbr i sokół wędrowny.  Polski Związek Łowiecki w całym okresie działalności wypracował wielki, uznany w świecie dorobek w dziedzinie gospodarki, kultury i sztuki łowieckiej. Posiada doniosłe zasługi w krzewieniu i rozwoju tradycji oraz etyki łowieckiej przez pokolenia.